Žijem lesem - Lesní mateřská škola, Lesní klub, Komunitní škola

Lesní mateřská škola

LMŠ pro děti od 3 do 6 let

Les nabízí výrazně pestřejší podmínky pro rozvoj hrubé motoriky než upravený terén interiéru MŠ i zahrady, pokud není založena přímo tak, aby poskytovala rozmanité a proměnlivé příležitosti k pohybu. Při každém pobytu v lese děti trénují rovnováhu (na nerovném povrchu), mohou běhat (ve větší míře než v ohraničeném prostoru), lézt (do strmého svahu, na stromy), přeskakovat a nosit větve a kameny, klouzat po blátivém či zmrzlém povrchu atd.

Prostor k pohybu v lesní MŠ přispívá nejen k rozvoji motoriky, ale i podpoře zdraví dětí (rozvoj dýchacího a oběhového systému, prevence obezity). Při pohybu jsou zapojeny smysly, zejména zrak a hmat, je rozvíjena prostorová orientace. Děti se také učí rozpoznat a respektovat hranice své fyzické zdatnosti a rozvíjejí znalosti o svém těle, když zapojují různé svalové skupiny.

V lese vzniká celá řada situací vyžadujících spolupráci, řešení konfliktů dohodou, respekt, rozpoznání pocitů druhého. Při pobytu v lese hraje důležitou roli vzájemná pomoc. Dospělí pomáhají tam, kde si o to děti samy řeknou. Vždy platí obecné pravidlo, že dospělý je příkladem. Je proto ochotný pomoci, vyslechnout, projevit soucit, pomůže nalézt společné řešení situace.

Sociální kompetence jsou rozvíjeny během volné hry, kdy se děti mohou samovolně sdružovat ke společné činnosti, nebo při spolupráci na společných úkolech, které nabízí pedagog.Podporuje se tím vzájemná důvěra a schopnost rozdělit si úkoly. Součástí sociálních kompetencí je respekt k druhému. Ten se dá učit např. ustanovením, že každý má právo říci „mně se to nelíbí“ a očekávat, že druzí budou toto přání respektovat. S tím souvisí i dodržování dalších dohodnutých pravidel, jako je nezasahovat do soukromí ostatních (např. do batůžků, rozehraných her či braní předmětů z ruky druhého). Snahou dětí i dospělých je hledat spravedlivé dohody. Děti se také učí rozpoznat cítění své a druhých. Pokud někdo pláče, jdou obvykle za dospělým, aby dítěti pomohl. Pokud je někdo unavený, děti nebo pedagog nabídnou pomoc – vezmou dítě za ruku, nesou mu kus cesty batůžek apod.

Děti se v lesní mateřské škole učí poznat vlastní hranice, pocity a potřeby. Jednou z prvních příležitostí k poznání vlastních potřeb a pocitů v lesní mateřské škole je proměnlivost teploty při různých činnostech. Děti jsou vybavené od dospělých, kteří se řídí ranním měřením na teploměru a více či méně úspěšnou předpovědí počasí. Při intenzivní aktivitě se však děti i v mrazivém dni mohou přehřát; pokud si uvědomí tento pocit, mohou se vyhnout nepříjemným následkům. Pedagogové se proto dětí ptají, aby jim pomohli uvědomit si vlastní pocit tepla či chladu a podle toho upravit oblečení. Les pomáhá rozvíjet sebevědomí tím, že nabízí rozmanité podněty k aktivitám s různým stupněm obtížnosti. Každé dítě si může najít strom, na který dokáže vylézt, větev, kterou přeskočí, rostlinu, kterou umí určit. Zároveň také poznává, že se svými schopnostmi mezi sebou přirozeně lišíme. Pokud není pedagogy vytvářeno soutěživé prostředí, cítí se i fyzicky slabší děti v lese dobře.

Děti, hrající si často v pestrém přírodním prostředí, jsou kreativní, předměty hry nalézají v přírodninách kolem sebe. Rozvoj tvořivosti je proto součástí pestré palety kompetencí, které jsou pobytem v lese rozvíjeny.

Prostřednictvím tematicky zaměřených projektů souvisejících s ročním obdobím (poznávání listnatých stromů na podzim, pozorování a poznávání ptáků v zimě u krmítka a na holých větvích, vliv erozní činnosti vody na jaře, když taje sníh atd.) se učí děti přirozeně poznávat přírodu. V poznávání přírody pak hraje přirozeně velkou roli osobní zkušenost dětí s vlastnostmi přírody a jejími proměnami. Nemusí být vždy vše pojmenováno a zařazeno. Samotná příležitost vidět, slyšet a dotýkat se rozmanité přírody je učebním procesem k jejímu poznání.

Pozorování je předpokladem a zároveň přirozeným způsobem poznávání světa. Vyžaduje soustředění a trpělivost. Předškolní děti vydrží až překvapivě zaujatě pozorovat nový neznámý objekt či jev. Pozorování umožňuje prožít radost z objeveného. Proces pozorování je často zcela individuální – někdo u daného předmětu či jevu vydrží krátkou chvíli, jiný nečekaně dlouho. Je proto dobré, aby předměty a jevy k pozorování představovaly nabídku, kterou dítě může využít podle vlastní potřeby, nerušeno okolím. Les je ideálním prostředím pro pozorování; každý si může najít svůj klidný koutek a sledovat to, co ho zaujalo

V přírodě děti nepotřebují hračky, jsou daleko kreativnější, využívají naplno svojí fantazii, pozorují změny v přírodě v průběhu roku, rozvíjí přirozeně hrubou a jemnou motoriku. Poznat různé přírodní ekosystémy a rostliny a živočichy v něm, umožní dětem poznat své tělesné hranice.

Děti získávají ze svého prostředí podněty odpovídající jejich věku a učí se pozorováním, experimenty a hrou v přírodě. Zároveň nabývají potřebné znalosti pro plynulý nástup do školy dle zpracovaného vzdělávacího plánu, který se řídí požadavky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

S dětmi jsou během dne 2 - 3 průvodci.

Informace pro Vás

Přihlášky:

Děti 2,75 - 6 let můžete přihlašovat na dva, tři nebo pět dní v týdnu - dle volné kapacity.

Děti je možné přihlašovat i v průběhu roku - dle volné kapacity.

Přihláška k přijetí dítěte

Zápisy:

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do LMŠ podle pořadí podání žádosti.

K zápisu se dostavuje zákonný zástupce dítěte a přijímané dítě.
S sebou mají tyto doklady:

  1. Žádost o přijetí dítěte
  2. Potvrzení lékaře
  3. Rodný list dítěte
  4. Občanský průkaz rodiče

Kritéria přijetí ke stažení zde.

Potvrzení k lékaři přijde na e-mail po vyplnění žádosti o přijetí dítěte.

Školné:

Školné na školní rok 2023/2024 se odvíjí od od počtu dní v týdnu, které dítě do školky dochází.

2 dny v týdnu 3 300 Kč / měsíc
3 dny v týdnu 4 200 Kč / měsíc
5 dní v týdnu 6 300 Kč / měsíc

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole lze za kalendářní rok uplatnit slevu na dani. Za kalendářní rok 2023 je to až 17 300 Kč. Tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.

Přihláška k přijetí dítěte

Spolu v lese

Spolufinancováno Evropskou unií a MŠMT
Spolufinancováno Evropskou unií
Město Tábor
Činnost je podporována městem Tábor
ALMŠ - Asociace lesních mateřských škol
Jsme členem Asociace lesních mateřských škol
Státní fond životního prostředí ČR
Spolufinancováno SFŽP ČR
Vývoj webových aplikací - ladislavbenak.cz Vytvořil Ladislav Benák